مقاله ها  /  خبرها و مطالب جديد  /  گفتگوها و مصاحبه ها  /  اهداف  /  تماس با اتحاد  /  سایت های دیگر
جمهوری اسلامی مسئول جان شاهرخ زمانی است

محاکمه و زندانی کردن کارگران را تمام کنید

خبر فوری: انتقال شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت کرج به نقطه نامعلوم
جمهوری اسلامی مسئول جان شاهرخ زمانی است
اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده در حمایت از شاهرخ زمانی

«بیانیه بین‌المللی پانصد و پنجاه نفر در حمایت از شاهرخ زمانی»

کارگران آمریکا علیه جنگ:جمهوری اسلامی ایران مسئول جان شاهرخ زمانی

 پیام تشکر شاهرخ زمانی از حمایت های صورت گرفته
شاهرخ زمانی وهمه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند
اطلاعیه شماره ١٤ کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد - در حمایت از شاهرخ زمانی

 

ادامه خبرهای کارگری

 

 

 


بیانیه های اتحاد

ادامه بیانیه ها


مقاله ها


هشتمین گفتگوی بهرام رحمانی با محمود صالحی در رابط با اقدامات «قانونی» کارگران
گدائی دولت از سفره خالی کارگران
تلاشهای بی ثمر بر سر افزایش دستمزدها و جنبش واقعی کارگران
یادداشت های جنبش کارگری: خبری که در میان این هیاهو گم شد

هفتمین گفتگوی بهرام رحمانی با محمود صالحی
زنان کارگر، پرولتاریای فراموش شده در ایران-امیر پیام
ترجمه از متن انگلیسی: جنبش تهی
 دستان در ایران-آصف بیات

در حمایت از فراخوان کمپین برای افزایش دستمزد - امیر پیام
ششمین گفتگوی بهرام رحمانی با محمود صالحی درباره وضعیت کارگران زندانی به خصوص رضا شهابی
یداله خسروشاهی، آبشاری از تجربه و مبارزه - ساسان دانش

ادامه مقاله ها
 
مسئولیت مطالب و نظرهای مطرح شده در مقاله ها با نویسندگان آنها است

نقل مطالب سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران با ذکر منبع مانعی ندارد

email: info@workers-iran.org
alliance@workers-iran.org