گرامی داشت یاد بهزاد کاظمی در دومین سالگرد خاموشی او در لندن